Zavřít
Hlavní nabídka
Další informace
Buď v kontaktu

Práva a povinnosti subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, jak jsou jeho osobní údaje zpracovány, a to: účel, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, plánovaná doba, opravu nebo výmaz, právo podat stížnost. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 15 GDPR.

Právo na opravu nepřesných nebo neoprávněných osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 16 GDPR.

Právo na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány

„Právo být zapomenut“. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje podle uvedených důvodů např. již nejsou potřebné, subjekt odvolala souhlas, vznesení námitky apod.. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 17 GDPR.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování např. v popření přesnosti osobních údajů, zpracování je protiprávní, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účel zpracování, vznesení námitky subjektu údajů. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 20 GDPR.

Právo na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmu správce

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména článek 21 GDPR.

 

Právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména článek 77 GDPR.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat pozvánku na kulturní akce nebo Vás informovat o změně termínu konání zájmové činnosti). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.


Kontakt

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín
Email: info@kassct.cz
tel.: (+420) 558 712 695
ID datové schránky: tniwg7f
IČ: 00417556
DIČ: CZ00417556

Parkování

je možné v areálu KaSS, přilehlých ulicích, či bezplatném parkovišti u nedaleké OC Billa a centrálním parkovišti u autobusového stanoviště.

logo: Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, programové období 2014 - 2020, spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko.
© 2024 Kassct.cz - Kulturní a společenské středisko "Střelnice", Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín Tel: (+420) 558 712 695 | frantisekpavlik.cz